Webstrani.si spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Podatkov o uporabniških računih ne bomo posredovali drugim uporabnikom ali tretjim osebam.

Varovanje zasebnostiNaše podjetje spoštuje zasebnost uporabnikov

Podatkov o uporabniških računih ne bomo posredovali drugim uporabnikom ali tretjim osebam. Vaš elektronski naslov, ki ga posredujete ob prijavi na novice, povpraševanje ali v ostalih primerih, ko vpišete svoj email na spletni strani webstrani.si nam bo služil le za obveščanje o novicah, povezanih s to spletno stranjo.
Webstrani.si ne bo preverjal, urejal ali razkril vsebine spletnih strani uporabnikov, razen v primeru, da mu tako veleva zakon, ali če bo to potrebno da:

  1. se zaščitijo interesi in pravice webstrani.si ali da
  2. se popravijo in odpravijo težave pri programski opremi ali storitvah

Garancijska izjavaKot uporabnik naših storitev se strinjate, da vse storitve uporabljate na lastno odgovornost

Storitve so na voljo po načelu “kot so na razpolago”. Webstrani.si ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve popolnoma ustrezala vašim zahtevam in potrebam, ali da bodo storitve na voljo brez prekinitev – časovnih, varnostnih in brez napak. Prav tako ne ponuja nikakršne garancije za točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij ali da bodo programske napake takoj odpravljene. Zavedati se morate, da vse podatke / datoteke prenašate skozi webstrani.si storitve na svoj računalnik na lastno odgovornost in boste za morebitne izgube podatkov, ki bodo posledice takšnega prenosa, odgovorni sami.
Nobeno ustno ali pisno zagotovilo, ki ga pridobite od webstrani.si, vam ne more jamčiti garancije, o kateri je govora v tem členu.

Odgovornost, zavarovanjeWebstrani.si ne prevzema odgovornosti za:

  1. Nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba webstrani.si storitev.
  2. Nobene stroške, ki ji povzroči nabava ali nakup storitev ali sredstev, prejemanje sporočil ali transakcije, v katere ste se vključili s pomočjo webstrani.si storitev.
  3. Nepooblaščen dostop do uporabnikovih prenosov ali podatkov, skupaj in ne samo s škodo ali izgubo dobička.
  4. Izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so vključeni v storitve webstrani.si.

Cene in plačilni pogojiCene storitev ponudnika so navedene v veljavnem ceniku.

Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti veljavni cenik. O spremembah cen bo ponudnik obveščal naročnike na spletnih straneh ali na drugi ustrezni način. Če naročnik uporablja storitve ponudnika tudi po tem, ko je bil o spremembah cenika obveščen, se predpostavlja, da z njimi soglaša.
Plačilo storitev webstrani.si se izvrši v celoti glede na izstavljen predračun. Naročnik izvrši plačilo na transakcijski račun ponudnika. Po opravljeni storitvi, izda webstrani.si račun naročniku.
Plačilni pogoji za registracijo domen so naslednji: ob naročilu stranka prejme predračun, ki ga mora poravnati, če želi registrirati domeno. Dokler webstrani.si ne prejme nakazila in dejansko izvrši registracijo domene, ni domena na noben način rezervirana ali umaknjena iz proste prodaje. Po prejemu plačila in opravljeni registraciji, izda Graviton račun za opravljeno storitev registracije domene.
V kolikor želi naročnik podaljšati registracijo, mora to storiti pred iztekom registracije domene. V primeru, da naročnik zamudi rok za podaljšanje domene in želi to storiti 14 dni po poteku registracije, bo webstrani.si poskusila domeno podaljšati brez dodatnih stroškov, vendar za to ne more jamčiti. V kolikor bo naročnik želel domeno podaljšati 14 do 30 dni po izteku registracije, bo webstrani.si za podaljšanje domene zaračunalo najmanj 20 EUR dodatnih reaktivacijskih stroškov. V kolikor bo naročnik želel domeno podaljšati 30 ali več dni po poteku registracije, bo webstrani.si za podaljšanje registracije dodatno zaračunalo najmanj 150 EUR reaktivacijskih stroškov. V izjemnih primerih domene po preteku registracije ni mogoče podaljšati.
Webstrani.si obvesti naročnika po elektronski pošti (na aktivni elektronski naslov naročnika) o preteku domene, najkasneje 20 dni pred iztekom registracije. Webstrani.si po obvestilu ne prevzema nobene odgovornosti za pretečene domene.
Plačilni pogoji za najem paketov gostovanja so naslednji: ob naročilu naročnik prejme predračun, ki ga mora poravnati v roku, označenem na računu. Po plačanem predračunu prejme naročnik račun za storitev.
V kolikor želi stranka odpovedati najem ali spremeniti časovno obdobje najema, mora to storiti do 8 dni pred koncem že plačanega obdobja.
Webstrani.si obvesti naročnika po elektronski pošti (na aktivni elektronski naslov naročnika) o preteku gostovanja, najkasneje 20 dni pred iztekom gostovanja. V primeru, da naročnik na obvestilo ne odgovori, se smatra, da naročnik želi podaljšanje gostovanja. Webstrani.si v tem primeru izstavi račun naročniku za podaljšanje gostovanja za 12 mesecev, prvi dan neplačanega obdobja. V primeru, da naročnik računa ne poravna v obdobju določenem na računu, si webstrani.si pridržuje pravico do izklopa spletne strani.
V kolikor bo naročnik želel gostovanje podaljšati 14 do 30 dni po izklopu spletne strani, bo webstrani.si za ponoven vklop zaračunalo najmanj 20 EUR dodatnih reaktivacijskih stroškov. V kolikor bo naročnik želel gostovanje podaljšati 30 ali več dni po izklopu spletne strani, bo webstrani.si za podaljšanje registracije dodatno zaračunalo najmanj 50 EUR reaktivacijskih stroškov. V primeru zamude plačila ali kake druge kršitve plačilnih pogojev si webstrani.si pridržuje pravico (med ostalim):

  1. Nemudoma prekiniti nudenje uslug kršitelju.
  2. Zaračunati zamudne obresti in stroške morebitnih elektronskih in pisnih opominov.
  3. Kakorkoli drugače ukrepati glede na Splošne pogoje poslovanja in veljavne zakone Republike Slovenije.

Webstrani.si lahko spremeni svoje plačilne pogoje, o tem pa mora naročnika seznaniti. Če naročnik uporablja storitve webstrani.si tudi po tem, ko je bil o spremebah obveščen, se predpostavlja, da z njimi soglaša. Naročnik, ki pod spremenjenimi pogoji ne želi več obdržati naročniškega razmerja, ga lahko prekine v roku in na način, kot je definiran v naročniški pogodbi ali v Splošnih pogojih poslovanja.
Morebitni spori se rešujejo sporazumno. V kolikor to ni mogoče je pristojno sodišče.

ZakoniPogoji sodelovanja so odvisni od zakonov in drugih elementov prava RS.

Vprašanja glede
pogojev sodelovanja

Se vam porajajo vprašanja glede pogojev sodelovanja? Pošljite vprašanje preko kontaktnega obrazca in takoj vam odgovorimo.